Privacybeleid

Privacy Statement

2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarover
wij beschikken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van cliënten en
relaties verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze
persoonsgegevens goed zijn beveiligd.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder
persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere
gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het contact met ons bureau, bij het
aanvragen van een advies, offerte of een bij een sollicitatie). Persoonsgegevens kunnen ook
automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website.

Privacybeleid
2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v. verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als
verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij
aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons Privacyreglement.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking
2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v. gebruikt persoonsgegevens alleen voor zover dat
nodig is voor de volgende doeleinden:
1. het verrichten en factureren van onze dienstverlening
2. onze bedrijfsvoering
• beveiliging en beheer van ICT-systemen
• marketing en communicatie en beheer CRM-systeem
• behandelen van verzoeken en sollicitaties
• naleving van wettelijke verplichtingen
3. voor het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten
en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);
4. voor het delen via sociale media.
De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is uw benadering van ons bedrijf,
toestemming, het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst(en) van opdracht met 2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v., de uitvoering van wet- en regelgeving, en/of de behartiging
van de gerechtvaardigde belangen van 2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v.

2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is
met het oog op de hiervoor genoemde doeleinden.

Plaats van verwerking en beveiliging
2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v. verwerkt uw persoonsgegevens binnen de EU/EER en
heeft domicilie in Nederland. Uw gegevens worden opgeslagen op de server van 2BIM bouwkundig
advies- en tekenbureau b.v. (Noordeinde 100a 2371 CW Roelofarendsveen). 2BIM bouwkundig
advies- en tekenbureau b.v. maakt gebruik van de diensten van Microsoft, Google, Dropbox en
boekhoud software als verwerker. 2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v. heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en
andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. 2BIM bouwkundig advies-
en tekenbureau b.v. heeft afspraken gemaakt over de beveiliging van persoonsgegevens met alle
partijen en personen die op welke wijze dan ook inzage of toegang tot persoonsgegevens hebben.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden
gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te
voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat 2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v.
daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het
IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die
de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van
de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden
niet aan derden verstrekt.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw
device (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat
u ingelogd blijft terwijl u de website bezoekt. Cookies worden ook gebruikt zodat u direct gebruik
kunt maken van onze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe sociale media omgaan met de
verkregen informatie via cookies. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacy beleid van
LinkedIn, Facebook en Twitter.
Google Analytics
De website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die statistieken over
websitebezoek bijhoudt. Via deze cookies krijgt 2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v. inzage
in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Op
deze manier kan 2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v. het aanbod beter afstemmen op de
behoeften van de websitebezoekers. U kunt cookies zelf verwijderen, daarnaast kunt u cookies
uitschakelen via uw browser. Voor meer informatie verwijzen u naar het privacybeleid van Google en
van Google Analytics.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.

Informatie en rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht
om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan
2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v. vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens
te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Wilt u geen
mailings van 2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v. meer ontvangen? Door onderaan een
mailing op de link te klikken kunt u zich afmelden.

Wilt u gebruikmaken van (een van) deze rechten of heeft u vragen of een klacht over hoe 2BIM
bouwkundig advies- en tekenbureau b.v. omgaat met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u
contact opnemen met 2BIM bouwkundig advies- en tekenbureau b.v. via telefoonnummer 071-331
60 37 of info@2BIM.nl. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht
indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens